Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

youaresonaive
Jak by mnie nie drażniła, jakich nie miałbym wątpliwości, lubiłem jej ciepło. Gdy przypominam sobie, jak było mi przy niej ciepło, zdaję sobie sprawę, że całe życie było mi mniej lub bardziej zimno. Jakbym na zewnątrz w samej koszulce przebiegł zimą kilkadziesiąt kilometrów i już nigdy nie mógł się rozgrzać. 
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted frommaybeyou maybeyou viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
7607 b473
Reposted fromquirk quirk viawszystkodupa wszystkodupa
youaresonaive
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viakomplikacja komplikacja
youaresonaive
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakomplikacja komplikacja
youaresonaive
3460 d60b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakomplikacja komplikacja
youaresonaive
8841 3349
Unfortunately I don't know the author, but this photo is amazing
youaresonaive
2538 83e6
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarealytruth realytruth
youaresonaive
0446 5724
Reposted fromsavatage savatage vianowelovestory nowelovestory
youaresonaive
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
youaresonaive
2679 e12a
youaresonaive
youaresonaive
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowelovestory nowelovestory
youaresonaive
2817 c701 500
Reposted fromluron luron viamefir mefir
youaresonaive
4258 8c58 500
Reposted frommindtrap mindtrap viawszystkodupa wszystkodupa
youaresonaive
Take these memories that are haunting me
— Papa Roach
Reposted frommefir mefir
youaresonaive
Every time I try to run and hide  I feel you haunting me
— Papa Roach
Reposted frommefir mefir
youaresonaive
I know all about the pain you feel
And what you're going through
Life cuts you open, feels like you're broken
I only wish you knew
In darkness you're still beautiful
But I can see your open wounds
They're bleeding through 
— Papa Roach
Reposted frommefir mefir
youaresonaive
Life cuts you open and it feels like you're broken
— Papa Roach
Reposted frommefir mefir

March 13 2018

youaresonaive
8012 3d78 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
9513 eaa1 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl