Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

7688 fd84 500
youaresonaive
Bywają w życiu człowieka chwile (...) gdy nogi uginają się nagle, jakby były z waty, i jedyne, czego  naprawdę się pragnie, to uciec nie oglądając się nawet za siebie.
— Inny Świat - Gustaw Herling-Grudziński
Reposted frombeinthe beinthe viacomiendolirica comiendolirica
youaresonaive
6818 e1a5
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vianataliana nataliana
youaresonaive
Reposted fromconchiglia conchiglia vianataliana nataliana
youaresonaive
2002 4b89
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
youaresonaive
2573 a15a
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
7309 21da
Reposted fromemopanda emopanda viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
youaresonaive
0510 0ff0
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
youaresonaive
0529 33d2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
youaresonaive
0540 7043
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
youaresonaive
0546 a240 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
youaresonaive
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi viacomiendolirica comiendolirica
1277 0a27 500
Reposted fromochgod ochgod viacomiendolirica comiendolirica
youaresonaive
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viamarvelous marvelous
youaresonaive
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
youaresonaive
2803 ffd4 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromtake-care take-care viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl