Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

6630 de61 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viahormeza hormeza
youaresonaive
youaresonaive
(…) z facetem który cię kocha, szanuje, wspiera i nie zabiera ci przestrzeni prywatnej będziesz czuła się najbardziej wartościowa na świecie.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka""
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
youaresonaive
8181 f8f7 500
Reposted frompiehus piehus viahormeza hormeza
youaresonaive
6925 2cc4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapchamtensyf pchamtensyf
youaresonaive
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viapchamtensyf pchamtensyf
youaresonaive
youaresonaive
0890 14b8 500
youaresonaive
5324 1890 500
youaresonaive
7960 aaa0
youaresonaive
youaresonaive
youaresonaive
youaresonaive

February 23 2020

youaresonaive
1264 b04b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoppyseed poppyseed
youaresonaive
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viabodnarkaa bodnarkaa
youaresonaive
4909 65d7 500
Reposted frommerkaba merkaba viapoppyseed poppyseed
youaresonaive
3738 f9ce
Reposted fromfoina foina viapchamtensyf pchamtensyf
youaresonaive
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl